Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ espinning.pl  z dnia 01 październik 2016 roku.

Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.espinning.pl;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego espinning.pl

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Twoje Media Sp. z o.o. a Klientem;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy pod nazwą espinning.pl jest prowadzony przez Twoje Media Sp. z o.o. z siedzibą w 01-745 Warszawie, ul. Jasnodworska 3, zarejestrowaną pod numerem 0000057543 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 1 445 000,00 pln, posiadającą NIP: 527-22-86-668, REGON: 016260378

1.2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu centrumwedkarstwa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.

2.2 W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.

2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.

2.4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych.

2.5. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

2.6. Dane Klienta nie zostaną nikomu przekazane i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Zamówienia lub prowadzenia statystyk sprzedaży.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu Zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów oraz kosztu dostawy, c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu i terminu dostawy,

3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” i stanowi oświadczenie woli zawarcia z Twoje Media Sp. z o.o. umowy sprzedaży.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną: centrumwedkarstwa.pl – zamówienie nr […] i zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane potrzebne przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, jeżeli taką formę zapłaty Klient wybrał.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Niektóre produkty można również odebrać osobiście z magazynu Sklepu Internetowego.

4.2. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon lub fakturę VAT.

4.3. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo firmy INPOST. Koszty dostawy zależą od ciężaru i wielkości zamówionego Towaru oraz wybranej metody doręczenia. Są one każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.4. W przypadku Towaru określonego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W innych przypadkach termin realizacji jest również podany przy opisie Towaru, a w razie czasowego braku Towaru Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Cena Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich, zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów jego dostawy.

5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty: a) przelewem na rachunek bankowy Twoje Media Sp. z o.o. w RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. o numerze: 55 1750 0009 0000 0000 0553 7417 b) płatnością w systemie elektronicznym. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A., c) gotówką przy dostawie przesyłki (pobranie) d) Paypal

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klient, będący Konsumentem, może zwrócić Towar kupiony w Sklepie Internetowym. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemną w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, przy czym Sklep poinformuje Klienta pisemnie o otrzymaniu jego oświadczenia.

6.2. Po złożeniu oświadczenia umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres: Centrum Wędkarstwa, Twoje Media Sp. z o.o., ul. Piątkowska 199 ,61-693 Poznań.

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu oświadczenia. Sklep może się wstrzymać z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego Towaru.

6.6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane. 6.8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:

1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

7. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

8. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 10. umowy zawartej na aukcji publicznej.

6.9. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i niezrealizowania zamówienia jeśli nastąpi awaria systemu i w panelu sklepu zostanie błędnie podana cena produktu.  

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom Towar bez wad i odpowiada za wady Towaru przez okres 2 lat od jego wydania, przy czym jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia dostarczenia Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili jego wydania.

7.2. W przypadku nabycia wadliwego Towaru Klient może domagać się obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

7.3. Jeśli Klient zauważy wady fabryczne otrzymanego Towaru, uszkodzenia powstałe podczas dostawy, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem: poznan@wmh.pl Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej, a w szczególności wskaże adres pocztowy, na który należy odesłać reklamowany Towar oraz sposób dokonania tej wysyłki.

7.4. Twoje Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Twoje Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieni Towar na pełnowartościowy lub, zgodnie z wolą Klienta, uzna umowę za niezawartą.

7.6. W razie braku możliwości dokonania naprawy, a pełnowartościowy Towar nie będzie już dostępny w magazynie Twoje Media Sp. z o.o. lub w przypadku uznania umowy za niezwartą nastąpi zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej przez Klienta na podstawie paragonu lub faktury VAT wraz z kosztami wysyłki. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

7.7. Twoje Media Sp. z o.o. nie jest producentem Towaru. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją producenta, a wada Towaru powstanie w trakcie jego użytkowania, Klient może zgłaszać reklamację bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest w inny sposób opublikowany przez producenta.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres:  Twoje Media Sp. z o.o., ul. Piątkowska 199, 61-693 Poznań lub mailowo na adres:  poznan@wmh.pl – w każdym przypadku podając swoje dane kontaktowe.

8.2. Twoje Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Twoje Media Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Twoje Media Sp. z o.o.  a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Twoje Media Sp. z o.o.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.    

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel